זר מתוק | זרים מתוקים | זרי שוקולד | משלוח שוקולד

זר מתוק.נט
זר מתוק 03-6560281
כרטיס לקוח סל קניות
חיפוש מתנה
תקנון ותנאי שימוש באתר זר מתוק.נט
דף הבית תקנון

1

זר מתוק.נט אתר האינטרנט 'האתר' מנהל ומפעיל חנות וירטואלית לציבור המשתמשים ברשת האינטרנט ברחבי העולם - באמצעותו ניתן להזמין ולשגר ליושבים בישראל ובעולם - עד למקום מושבו -להלן - 'מקבל המתנה'- מתנות מסוגים שונים, אשר מיועדות לאירועים שונים ומגוונים. מפרט לגבי כל מתנה ומתנה נמצא באתר וכלולים בו תאור מפורט של המתנה.

2

כדי להזמין מתנות באתר עליך להזין בעמוד "עגלת הקניות", או למסור טלפונית, את כל הפרטים הנדרשים כך למשל ביחס למזמין המתנה, מקבל המתנה, סוג המתנה והמועד לאספקתה, והכול כמפורט באתר

3

כדי שנוכל לספק למקבל המתנה את המתנה המוזמנת, צריכה הזמנת המתנה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח, אספקת המתנה ולחיוב המזמין. האתר לא יוכל לספק את המתנה המוזמנת שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה בו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת, גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר.

4

יצויין כי האחריות, למסירת פרטים מדויקים של מקבל המתנה וכתובתו חלה על מזמין המתנה. במידה ומתנה הלכה לאיבוד או שנגרמו הוצאות נוספות כתוצאה מפרטים בלתי מדוייקים שנמסרו יחולו הוצאות אלה על מזמין המתנה והאתר יהיה פטור מכל אחריות.

5

האתר יספק את המתנה הנבחרת למקבל המתנה כפי שצוין על ידי המזמין בהזמנה (בכפוף להערות המתנה), בתנאי שהמתנה הנבחרת מצויה במלאי שבידינו וכן בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע מזמין המתנה. או שמזמין המתנה הפקיד במזומן לזכות האתר והמציא מספר הפקדה.

6

אם אין באפשרותנו לספק את המתנה המוזמנת מכל סיבה שהיא למרות שהיא מופיעה באתר, או שחברת כרטיס האשראי לא אישרה את חיוב המזמין, לא נהיה חייבים לספק את המוצרים המוזמנים. במקרה זה תשלח אל המזמין הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני ונמנע מחיוב כרטיס האשראי, אשר פרטיו נמסרו לחיוב.
למרות האמור לעיל, במקרה והינך מזמין "סל מתנה" יעשה כל מאמץ לספק את הסל על פי תיאורו באתר, אך כדי למנוע עיכובים במשלוח אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע ביצוע בקירוב ככל האפשר וברמה נאותה.

7

ביטול הזמנת מתנה לפני שהיא נשלחה יחוייב בדמי ביטול 5% ממחיר המתנה או 100ש"ח, הנמוך מבינהם. במידה וארגון המתנה צבר הוצאות ועדיין לא סופקה יהיה האתר זכאי לגבות את החזר הוצאותיו בסכום שלא יעלה על 50 ש"ח. במידה וההזמנה סופקה ומדובר בפרטי מזון או פריטים מתכלים או פרטים הניתנים להעתקה והקלטה ושיכפול, או פריט שהוכן במיוחד כגון, מוצאים עם הקדשה אישית, או במידה ונפתחה אריזה מקורית לא תהיה זכות להחזיר את הטובין. בכל מקרה אחר, ניתן יהיה להחזיר את המתנה, במצבה המקורי ובכפוף לסייגים המצויינים בסעיף 2.4 דלעיל בתוך עד 14 יום מיום הרכישה. במקרה כזה יוחזר מחיר העיסקה כפי ששולמה ע"י המזמין בניכוי דמי המשלוח והמזמין יחוייב בדמי ביטול 5% ממחיר המתנה או 100ש"ח, הנמוך מבינהם . מעל 14 יום מיום הרכישה יוכל המזמין להחליף מתנה(בניכוי מחיר המשלוח ובתשלום של 25 ש"ח בגין הוצאות מינהלה) במתנה אחרת באתר.
אי מימוש מתנה לאחר שנקבע מועד (מסז', טיסה וכיו"ב) ללא הודעה מוקדמת על פי תנאי המקום יחוייב על פי תנאי המקום.

8

בעלי האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המתנות הנובעים מאירועים שאינם בשליטתם - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים, אשר יפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או עקב "כוח עליון" כלשהו.

9

בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו לא ישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של מזמין לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממזמין לבצע הזמנות.

10
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום הזמנת ו/או אספקת המתנות באופן מלא או באופן חלקי ו/או שלא בהתאם למועדים שנדרשו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפו ן ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או האספקה אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת המוצרים, רשאים בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.

11

פניה ו/או כניסה לאתר, בין למטרת ביצוע הזמנה ו/או רכישה ובין אם לכל מטרה אחרת, מהווה הבעת הסכמה של הפונה לקבלת מידע באופן שוטף באמצעות הדואר האלקטרוני ביחס לפעילות המבוצעת ו/או מוצעת באתר, וזאת אלא אם הודיע הפונה אחרת.
אין באמור לעיל כדי להטיל מחויבות כלשהי על האתר ביחס למשלוח מידע כלשהו.

12

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות מזמן לזמן.

13

האתר יסיים את מחויבותו כלפי מזמין המתנה עם מסירת המתנה המוזמנת למקבל המתנה.

14

בעלי האתר ו/או מפעיליו לא ישאו באחריות כלפי מזמין המתנה בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר פעל בהתאם לפרטים שסופקו לו.

15

האחריות למתנות, הן הכוללות מתן שירותים והן הכוללות מוצרים, אשר פורסמו לרכישה באתר, לרבות איכותם, בטיחותם והתאמתם למקבל המתנה, מוטלת באופן בלעדי על ספקי השירות ו/או המוצרים.

16

בעלי האתר ו/או מפעיליו לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם (אם יגרם), גוף או רכוש, למקבל המתנה עקב אספקתה לו על ידי ספק השרות או המוצר ו/או עקב איכותו ו/או בטיחותו.

17

בעלי האתר ו/או מפעיליו לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למזמין ו/או למקבל המתנה בשל איחורים באספקת המתנה ביחס למועד המתבקש - אלא אם כן נבע העיכוב מרשלנות רבתי של האתר. במקרה זה תהיה אחריות האתר מוגבלת לסכום השווה לכפל מחיר ההזמנה.

18

האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביו, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשרות לאתר - או מי מספקיה.

19

מובהר בזאת, כי הזמנת מתנה כלשהי אינה מהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו.

 

 

קטגוריות ראשיות
חדשות ומבצעים
ברוכים הבאים לאתר של זר מתוק.נט
אצלנו תמצאו מבחר זרים מתוקים בכל תקציב
.חדש באתר משלוחי פרחים ומגשי פירות חתוכים

חדש משלוח פרחים מהיר באתר פרחים ישראל
זר מתוק לפי ערים
אשדוד
אשקלון
באר שבע
בני ברק
בת ים
הרצליה
חולון
חיפה
ירושלים
כפר סבא
נתניה
פתח תקווה
ראש העין
ראשון לציון
רחובות
רמת גן
רעננה
תל אביב

לרשימה המלאה לחץ כאן

דף הבית | תקנון | הוסף למועדפים | תוכנית השותפים

© זר מתוק .נט - שליחויות זרי שוקולד וזרים מתוקים